Mluvídek - předškolní

Logopedické

Kroužek je zaměřen na rozvoj řečových, jazykových dovedností a schopností.
Nejedná se o logopedickou péči, nýbrž o logopedickou prevenci a kroužek je spíše vzdělávací nežli zájmový. Při práci s dětmi se zaměřujeme na rozvoj oromotorickeho aparátu, grafomotoriku, časoprostorovou orientaci, rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku, paměť, fantazii. Pracujeme s pomocí nejrůznějších pomůcek například Magic Box(interaktivní koberec), kde děti plní logopedické úkoly, ale i logické, před matematické úlohy, hrají poslechové a paměťové hry , připravují se na psaní a čtení.
Kroužek probíhá formou hry, grafomotorických listů, pohybových, dechových a artikulačních cvičení, ale také her k podpoře pozornosti, relaxace apod.
Výuka probíhá individuálně nebo kolektivně, děti se učí jeden od druhého, nápodobou a tyto poznatky dále aplikují v praxi.

Věk: 3 - 6

Kapacita: 10, volná místa: 0

Místo konání: Šimáčkova 16, CPD
Dny konání: ST 15:00-16:00
Lektor: Manuela Cardová, m.cardova@ddmpraha7.cz, 739 376 738

Online přihlášení

Cena za 1. pololetí (jeden termín): 1000 Kč

Cena za 2. pololetí (jeden termín): 1000 Kč

Cena za rok (jeden termín): 1900 Kč

Zahájení: 13.09.2023

Ukončení: 19.06.2024

Nahoru