Centrum pro předškolní děti

Celotýdenní dopolední programy pro předškoláky 

ve věku 3 - 6 let

Pracují zde kvalifikovaní předškolní pedagogové s dlouholetou praxí. 
Děti se vzdělávají v malém kolektivu (max. 15 dětí), což dává prostor pro individuální přístup.
Po dohodě přijímáme i děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Máme možnost využít podpůrná opatření v podobě školního asistenta.
Vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ale nemusíme se jím striktně řídit jako např. veřejná MŠ. Máme tak větší prostor pro alternativní přístupy, plnění spontánních přání dětí a volbu aktivit dle preference dětí.
 
Rodiče chápeme jako partnery, se kterými společně realizujeme vzdělávání a výchovu jejich dětí. Organizujeme řadu aktivit společných pro rodiče a děti (např. sportovní odpoledne, dílničky aj.).
Po dohodě je možné přijmout i děti mladší tří let.
Děti mohou dále navštěvovat zájmové kroužky v rámci DDM Praha 7 (kroužky pro předškoláky).
Máme možnost využívat velkou tělocvičnu, která je vybavena kromě klasického tělovýchovného nářadí i odrážedly, autíčky a skákacími hrady.
 

Kontakt

Kamila Šímová

 
Provozní doba: pondělí až pátek, od 8:00 do 13:00 hod.
Cena: 950 Kč / měsíc
 

Učení hrou

Při výuce využíváme metody prožitkového učení hrou a dalších aktivit, které jsou založené na přímých zážitcích dítěte.
Prostřednictvím hry rozvíjíme myšlení, řeč, motoriku a prosociální dovednosti dětí.
CPD pracujeme i s edukativními mobilními zařízeními jako např. Magic box.
K dětem uplatňujeme individuální přístup a pozitivně je motivujeme k tomu, aby činnost vnímaly jako přirozenou a zábavnou.
Podporujeme přirozené vztahy mezi dětmi a kamarádské chování.
 

Pohybové aktivity

Rozvíjíme tělesné a pohybové schopnosti a dovednosti dětí.
Pohybové a psychomotorické hry jsou oblíbenou denní aktivitou. Pravidelně zařazujeme vyrovnávací, protahovací, průpravná, rovnovážná a relaxační cvičení.
Cvičíme dětskou jógu, s pomůckami i na nářadí. Spojujeme pohyb s říkankou, zpěvem.
Minimálně 1x týdně navštěvujeme tělocvičnu.
 

Hudební výchova

Rozvíjíme u dětí jejich múzické schopnosti.
Hudbu posloucháme, ale i aktivně provozujeme například hrou na hudební nástroj, hudebně pohybovými hrami, zpěvem či tancem.
 

Logopedická prevence

Nově dětem nabízíme logopedické chvilky pod vedením logopedické preventistky.
Zaměřujeme se na rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností. Rozvíjíme sluchovou paměť i grafomotoriku.
Zařazujeme i dechová cvičení a procvičujeme motoriku jazyka a mluvidel.
 

Výtvarná výchova

Děti se seznamují s nejrůznějšími výtvarnými technikami a dalšími uměleckými činnostmi.
Podporujeme estetické vnímání dětí. Necháváme dětem prostor k vlastní tvorbě a respektujeme jejich originalitu.
 
Nahoru