Centrum pro předškolní děti

Celotýdenní dopolední programy pro předškoláky 

ve věku 3 - 6 let

Pracují zde kvalifikovaní předškolní pedagogové s dlouholetou praxí.
Děti se vzdělávají v malém kolektivu (max. 15 dětí), což dává prostor pro individuální přístup.
Po dohodě přijímáme i děti se speciálními vzdělávacími potřebami a také děti mladší tří let.
Vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ale nemusíme se jím striktně řídit jako např. veřejná MŠ. Máme tak větší prostor pro alternativní přístupy, plnění spontánních přání dětí a volbu aktivit dle preference dětí.

Rodiče chápeme jako partnery, se kterými společně realizujeme vzdělávání a výchovu jejich dětí. Organizujeme řadu aktivit společných pro rodiče a děti (např. sportovní odpoledne, dílničky aj.).
Děti mohou dále navštěvovat zájmové kroužky v rámci DDM Praha 7 (kroužky pro předškoláky).
Každý den vyrážíme na procházky do nedaleké Královské obory Stromovka nebo do blízkého vnitro bloku, kde se věnujeme nejrůznějším aktivitám, hry s přírodninami, chůze i běh v nerovném terénu, hry na houpadlech apod.
 

Kontakt

Kamila Šímová

 
Provozní doba: pondělí až pátek, od 8:00 do 13:00 hod.
Cena: 950 Kč / měsíc
 

Učení hrou

Při výuce využíváme metody prožitkového učení hrou a dalších aktivit, které jsou založené na přímých zážitcích dítěte.
Prostřednictvím hry rozvíjíme myšlení, řeč, motoriku a prosociální dovednosti dětí.
V rámci dopoledního programu chodíme několikrát do roka do Zookoutku, kde se děti seznamují s plazy a savci. Zvířátka si zde mohu prohlédnout, nakrmit je, pohladit a dozvědí se něco nového.
Uplatňujeme individuální přístup a pozitivní motivaci k tomu, aby děti činnost vnímaly jako přirozenou a zábavnou.
Podporujeme přirozené vztahy mezi dětmi a kamarádské chování.
 

Pohybové aktivity

Rozvíjíme tělesné a pohybové schopnosti a dovednosti dětí.

Pohybové a psychomotorické hry jsou oblíbenou denní aktivitou. Pravidelně zařazujeme vyrovnávací, protahovací, průpravná, rovnovážná a relaxační cvičení.
Zařazujeme cvičení s prvky jógy, cvičíme s pomůckami i na nářadí. Spojujeme pohyb s říkankou, zpěvem.

Jezdíme na výlety vlakem do blízkého okolí, kde hrajeme hry v přírodě, pozorujeme okolí, učíme se jak se chovat v přírodě.
Často navštěvujeme velkou tělocvičnu, která je vybavena kromě klasického tělovýchovného nářadí i odrážedly, autíčky a skákacími hrady.
 

Malý vědátor

Kroužek je zaměřen na poznávání základů chemických a fyzikálních zákonů, pokusy s barvami, potravinami a přírodovědné pokusy formou zajímavých a bezpečných pokusů. Společně experimentujeme a bádáme, vyrábíme vybuchujicí sopku, velké bubliny, sliz a mnoho dalšího.
 

Logopedická prevence

V CPD máme kvalifikovaného logopedického asistenta.
Logopedická prevence probíhá v dopoledních hodinách, využíváme moderní technologií jako je Magic Box (interaktivní koberec) na kterém děti plní různé úkoly, hrají hry, rozvíjí řečové schopnosti a jazykové dovednosti, stejně tak sluchovou paměť a grafomotoriku.
Zařazujeme i dechová cvičení a procvičujeme motoriku jazyka a mluvidel a hry pro rozvoj pozornosti a paměti.

Výtvarná výchova

Děti se seznamují s nejrůznějšími výtvarnými technikami a dalšími uměleckými činnostmi.
Podporujeme estetické vnímání dětí. Necháváme dětem prostor k vlastní tvorbě a respektujeme jejich originalitu.
Děti se učí správně držet tužku, stříhat nůžkami, rozeznávat barvy, míchat je. Dále mají k dispozici modelínu, která je k dispozici každý den. Na děti má terapeutický a uklidňující vliv, především při adaptaci.
 
Nahoru